Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH CẤT

sự chưng cất lại một chất lỏng với mục đích làm chất đó tinh khiết hơn.