Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍM TINH THỂ

C25H30ClN3. Tinh thể tím thẫm có ánh hồng; tan trong nước, trong ancol và nhiều dung môi hữu cơ phân cực khác. Điều chế bằng cách cho N, N - đimetylanilin tác dụng với p-đimetylaminobenzanđehit, rồi tiếp tục chuyển hoá vài giai đoạn nữa. Dùng làm chỉ thị axit - bazơ trong môi trường nước (ở pH 0,8 - 2,6, chuyển màu từ xanh lục sang xanh da trời) và môi trường không nước (để chuẩn độ các axit cacboxylic trong axit axetic băng).