Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍCH SỐ TAN

tích nồng độ các ion của hợp chất ít tan trong dung dịch bão hoà chất đó. Vd. TST của bạc clorua TAgCl = [Ag+] . [CI]

 

Đối với các chất tan khá, có nồng độ bão hoà lớn, không áp dụng tích số nồng độ, mà phải tính theo tích số hoạt độ a, vd.