Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT DUNG DỊCH LOÃNG
 

(cg. thuyết Van Hôp, định luật Van Hôp), x. Van Hôp (Định luật).