Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
UYLIƠMXƠN A. E.

(Alexander Edward Williamson; 1824 - 1904), nhà hoá học Anh, người đặt cơ sở cho khái niệm phân tử. Nghiên cứu phản ứng este hoá và đưa ra khái niệm cân bằng động trong hoá học (1850). Tìm ra phản ứng điều chế ete từ natri ancolat và ankyl iođua (phản ứng Uyliơmxơn):

RI + NaOR' ROR' + NaI.

Tím Uyliơmxơn là tên của hợp chất có công thức KFe[(CN)6].2H2O.