Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
URANAT
    (A. uranate), muối của axit uranic (H2U2O7), vd. Na2U2O7.