Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
UNĐECAN

(A. undecane; cg. henđecan), CH3(CH2)9CH3. Hợp chất thuộc loại hiđrocacbon no mạch không vòng. Chất lỏng không màu; khối lượng riêng (ở 15 oC): 0,74 g/cm3; ts = 194 oC. Không tan trong nước; tan trong etanol hoặc ete. Có nhiều trong phân đoạn dầu hoả của dầu mỏ. Dùng làm nhiên liệu.