Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIOAXIT

(A.thioacid), axit hữu cơ trong đó một hoặc cả hai nguyên tử oxi của nhóm cacboxyl (COOH) được thay thế bằng lưu huỳnh. Vd. R - COSH, R - CSOH, R - CSSH (R là gốc hiđrocacbon).