Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA BAZƠ

bazơ khi tan vào nước sinh ra từ hai ion OHtrở lên. Vd. Pb(OH)2 phân li lần lượt theo hai nấc sinh ra hai ion OH  theo hai phương trình:

Pb(OH)2            PbOH+ + OH        (1)

PbOH+              Pb2+ + OH           (2)

Ứng với mỗi nấc có một hằng số bazơ:


Có thể xem ĐB là hỗn hợp của nhiều bazơ có hằng số bazơ khác nhau. Vd. có thể xem Pb(OH)2 là hỗn hợp hai bazơ có hằng số bazơ là