Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐA AXIT

axit mà phân tử khi tan vào nước phân li thành hai ion hiđro trở lên. Vd. axit photphoric H3PO4 phân li lần lượt theo ba nấc sinh ra ba ion hiđro theo ba phương trình:

Ứng với mỗi nấc, có một hằng số axit Ka giảm dần từ nấc 1 đến nấc 3:

Có thể xem ĐA là hỗn hợp nhiều axit có hằng số axit khác nhau. Vd. H3PO4 là hỗn hợp của ba axit: H3PO4, H2PO4  và HPO42–  có hằng số axit tương ứng là