Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÈN TỬ NGOẠI

loại đèn khi hoạt động phát ra các tia tử ngoại có bước sóng từ 2.200 Å đến 3.600 Å. Đèn thuỷ ngân, đèn đơteri thuộc loại ĐTN. Dùng trong các máy quang phổ khi cần đo trong vùng tử ngoại; dùng trong các máy đo huỳnh quang làm nguồn kích thích (vì các tia tử ngoại có bước sóng ngắn nên có năng lượng lớn).