Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ ĐỆM

(cg. đệm năng), số mol của một bazơ mạnh (hay một axit mạnh) cần thêm vào 1 lít dung dịch đệm để làm pH tăng lên (hay giảm đi) một đơn vị. CSĐ được tính theo hệ thức:

 

Trong đó, β là chỉ số đệm; db – số mol bazơ mạnh; da – số mol axit mạnh làm pH thay đổi một đại lượng bằng dpH.