Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH

 đường biểu diễn sự phụ thuộc giữa 2 đại lượng khảo sát (vd. áp suất, nhiệt độ của một lượng khí) ở điều kiện thể tích không đổi.