Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤU HÌNH KHÔNG GIAN

(nối đôi hoặc vòng no) của phân tử. Axit lactic là một ví dụ về đồng phân quang học do trong phân tử có một nguyên tử cacbon bất đối xứng - cấu hình D (Ia) và cấu hình L (Ib):

Còn 1, 2 - đicloetilen thuộc vào loại đồng phân hình học do trong phân tử có một nối đôi: cấu hình cis (IIa), cấu hình trans - (IIb):