Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẪN XUẤT

hợp chất hoá học xuất phát từ một hợp chất khác mà một nguyên tử hoặc một nhóm nguyên tử được thay thế bằng một nguyên tử hoặc một nhóm nguyên tử khác. Vd. nitrobenzen là DX nitro của benzen khi một nguyên tử hiđro của vòng benzen được thay thế bằng nhóm nitro.