Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT TỈ LỆ BỘI SỐ

nếu hai nguyên tố hoá hợp với nhau tạo thành hai hoặc nhiều hợp chất, thì những khối lượng của một nguyên tố hoá hợp với một khối lượng xác định của nguyên tố khác tỉ lệ với nhau như những số nguyên đơn giản. Định luật này là hệ quả tất yếu của tỉ lệ đơn giản giữa khối lượng các nguyên tố trong các hợp chất. Vd. nước (H2O) và peoxit hiđro (H2O2) chứa tương ứng 8 và 16 g oxi kết hợp với 1,008 g hiđro hoặc 14,008 g nitơ kết hợp với 8, 16, 24, 32 và 40 g oxi trong các hợp chất N2O, NO, N2O3, NO2 và N2O5, ở đây lượng oxi tỉ lệ với nhau như các số nguyên 1:2:3:4:5. ĐLTLBS do nhà vật lí học và hoá học Anh Đantơn (J. Dalton) đưa ra (khoảng năm 1803) trên cơ sở lí thuyết nguyên tử - phân tử về cấu tạo chất của ông.