Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT ĐƯƠNG LƯỢNG

 trong các phản ứng hoá học, khối lượng các chất tham gia phản ứng tỉ lệ với đương lượng của chúng, nói cách khác một đương lượng của chất này tác dụng vừa hết với một đương lượng của chất kia. Vd. trong phản ứng:

2H2 + O2 = 2H2O

một đương lượng của hidro (1 g) sẽ tác dụng vừa hết với một đương lượng của oxi (8 g). ĐLĐL do nhà hoá học Đức Richtơ (J. V. Richter; 1762 - 1807) đề ra (1792).