Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ NHẠY

 (hoá), lượng nhỏ nhất của một chất mà một phản ứng hoặc một phương pháp định lượng có khả năng phát hiện hoặc xác định được. ĐN là đặc trưng quan trọng nhất của các phản ứng hoặc phương pháp phân tích, thường biểu thị bằng 10–n mol/l (n là số nguyên). Các phương pháp phân tích hiện đại đang phấn đấu đạt ĐN đến 10–12.