Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT BUGHÊ - LAMBE - BÊƠ A.

 (thường gọi: định luật Bughe - Lambe - Bia), định luật cơ bản về sự hấp thụ ánh sáng: cường độ I của ánh sáng đi qua chất hấp thụ giảm theo hàm mũ I = Ioexp (–Dl) (Io là cường độ ban đầu; D – hệ số hấp thụ; l bề dày lớp hấp thụ), nếu chất hấp thụ là dung dịch (xt. Định luật Bêơ A.). Do nhà bác học Pháp Bughê (P. Bouguer) và nhà bác học Đức - Thuỵ Sĩ Lambe (J. H. Lambert) thiết lập (1729; 1760); nhà vật lí Đức Bêơ (A. Beer) bổ sung (1852).