Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT BÔI - MARIÔT

 định luật về khí lí tưởng: khi nhiệt độ không đổi, với một khối lượng khí lí tưởng xác định, tích của thể tích và áp suất là một hằng số. ĐLB - M được nghiệm đúng với khí thực ở áp suất thấp và nhiệt độ cao. ĐLB - M là một trường hợp riêng của phương trình trạng thái khí lí tưởng. Do nhà hoá học và vật lí Anh Bôi (R. Boyle) và nhà vật lí Pháp Mariôt (E. Mariotte) tìm ra độc lập với nhau (1662; 1676).