Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT BÊƠ A.

 (thường gọi: định luật Bia), định luật trong quang học, nêu lên mối quan hệ giữa nồng độ C của chất hấp thụ ánh sáng và độ hấp thụ ánh sáng (D) của dung dịch chất đó, mà ánh sáng đi qua: D = kC; k là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào bản chất hấp thụ ánh sáng và bước sóng của ánh sáng. Do nhà vật lí Đức Bêơ (A. Beer) tìm ra. Gộp chung với định luật Bughê - Lambe thì được định luật về sự hấp thụ ánh sáng: D =εlC; với ε là hệ số hấp thụ mol, phụ thuộc vào chất hấp thụ ánh sáng; l – bề dày dung dịch mà ánh sáng đó đi qua (xt. Định luật Bughê - Lambe - Bêơ A.).