Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DÃY ĐỒNG ĐẲNG

dãy hợp chất có công thức cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng các phân tử khác nhau một hoặc một số nhóm metilen – CH2 –. Vd. DĐĐ ankan: CH4 (metan), C2H6 (etan), C3H8 (propan), C4H10 (butan)... có công thức chung là CnH2n + 2, khác nhau bởi một hoặc một số nhóm metilen – CH2 – .