Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAN ĐÊ VAN (PHƯƠNG TRÌNH)

 phương trình trạng thái của khí thực do Van Đê Van (J. D. van der Waals) đề xuất (1873), dựa trên hai giả thuyết:1) Các phân tử khí có kích thước nhất định. 2) Các phân tử hút nhau bằng lực có bán kính tác dụng ngắn (lực Van Đê Van). Phương trình VĐV của 1mol khí thực được viết dưới dạng:

 

 Trong đó, p là áp suất; V - thể tích; T - nhiệt độ tuyệt đối; R - hằng số khí lí tưởng; a và b là các hằng số xác định bằng thực nghiệm, đặc trưng cho kích thước và lực tương tác giữa các phân tử của từng loại khí, được gọi là các hằng số Van Đê Van. Xt. Khí thực.