Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG TRÙNG HỢP

(cg. copolime hoá), phản ứng trùng hợp xảy ra giữa hai hoặc nhiều loại monome khác nhau; sản phẩm thu được gọi là copolime. Vd: