Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG HÌNH

khái niệm do nhà hoá học Đức Mitselich (E. Mitscherlich) nêu lên năm 1819 để chỉ hai chất kết tinh có cùng cấu trúc tinh thể và tính chất hoá học tương tự, có khả năng tạo ra những tinh thể hỗn hợp gồm cả hai chất. Hai tinh thể là ĐH khi: 1) Có cùng kiểu mạng tinh thể. 2) Các phân tử ở các nút mạng có cùng dạng hình học và có kích thước tương đương. 3) Liên kết giữa các phân tử là cùng loại. Có hai loại ĐH: a) ĐH hoàn toàn: các nguyên tố hoá học có thể thay thế cho nhau theo tỉ lệ bất kì tạo ra các hợp chất có thành phần, tính chất biến đổi liên tục, vd. plagiocla Na[AlSi3O8] - Ca [Al2Si2O8]; b) ĐH không hoàn toàn: các nguyên tố hoá học chỉ thay thế cho nhau tới một mức độ nhất định, vd. sfalerit (Zn,Fe)S, trong đó có Fe2+ chỉ thay thế cho Zn2+ tới 26%. Hiện tượng ĐH rất phổ biến trong tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong sự di chuyển và tập trung nguyên tố trong vỏ Trái Đất, nhất là các nguyên tố hiếm và phân tán.