Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG THỨC HOÁ HỌC

 công thức biểu diễn thành phần của phân tử một chất bằng các kí hiệu hoá học. Vd. CTHH của nước là H2O, của lưu huỳnh đioxit là SO2, vv. CTHH của một chất cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong chất đó.