Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ CHẤT

 1. Hợp chất hoá học làm nền cho sự hoạt động của enzim (do đó còn được gọi là chất nền của enzim). Thuật ngữ CC được dùng để chỉ các chất đầu và các chất trung gian của sự trao đổi chất, tham gia vào những chuyển hoá nhờ enzim. Bản chất hoá học của CC có thể khác nhau: từ phân tử đơn giản như hiđro peoxit (H2O2) đến phân tử phức tạp như protein và axit nucleic. Trong quá trình phản ứng enzim, CC được hoạt hoá tạo thành phức enzim - cơ chất, rồi phức này phân huỷ với sự tạo thành các sản phẩm phản ứng. Do đó, tên của CC được dùng làm cơ sở cho tên gọi của enzim. Vd. enzim phân huỷ D - gluco - 1 - photphat thành glucozơ và photphat, có tên là photphohiđrolaza.

2. Chất nền cho sự phát triển của động, thực vật hoặc môi trường nuôi cấy vi sinh vật.