Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ XETAN

    chỉ số đặc trưng cho khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu động cơ điêzen. CSX của nhiên liệu điêzen bằng hàm lượng (tỉ lệ % thể tích) n - xetan (hợp chất được quy ước có CSX bằng 100) trong hỗn hợp của nó với α - metyl naphtalen (hợp chất được quy ước có CSX bằng 0) mà trong điều kiện thử tiêu chuẩn, hỗn hợp này có khả năng tự bốc cháy tương đương với nhiên liệu điêzen ấy. Các parafin - hiđrocacbon mạch thẳng có CSX cao nhất; các hiđrocacbon thơm có CSX thấp nhất. Có thể tăng CSX bằng cách cho thêm phụ gia vào nhiên liệu. Động cơ điêzen chạy bình thường với nhiên liệu có CSX khoảng 50.