Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CACBON HIĐRAT

 (A. carbohydrates; cg. cacbonhiđrat) x. Gluxit.