Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ĐỘC XÚC TÁC

chất có khả năng hấp phụ lên bề mặt chất xúc tác, che phủ các tâm hoạt động xúc tác và do đó làm giảm hoặc làm mất hẳn hoạt tính xúc tác. Vd. các hợp chất chứa lưu huỳnh (vd. thiophen) hoặc nitơ (vd. piriđin, amoniac...) thường là CĐXT đối với nhiều hệ xúc tác chuyển hoá các hợp chất hữu cơ.