Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ĐIỆN LI

(cg. chất điện phân), chất có khả năng phân li thành ion ở trạng thái hoà tan hay trạng thái nóng chảy và trở thành dẫn điện. Natri clorua (muối ăn, NaCl) trong dung dịch nước là một CĐL điển hình. CĐL được phân thành CĐL mạnh và CĐL yếu. Đa số muối vô cơ của các kim loại kiềm, kiềm thổ ở trạng thái rắn, có mạng lưới tinh thể ion, thuộc loại CĐL mạnh. CĐL mạnh phân li hoàn toàn thành ion trong dung dịch. CĐL yếu là CĐL mà phân tử không phân li hoàn toàn thành ion trong dung dịch. Trong dung dịch, một cân bằng được thiết lập giữa phân tử và ion. Vd. axit axetic (CH3COOH) là CĐL yếu. Cần chú ý rằng khái niệm mạnh, yếu mang tính chất tương đối và rất phụ thuộc vào dung môi (xt. Độ ion hoá). Các CĐL chứa trong các chất lỏng của cơ thể sống tạo nên môi trường để thực hiện nhiều quá trình tổng hợp hoá học.