Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CHUẨN

hợp chất có thành phần đúng công thức, với độ tinh khiết thường rất cao (99%) dùng hoặc để định lượng chất ấy trong các nền mẫu khác nhau hoặc để chuẩn hoá các dung dịch của chất khác. Vd. axit oxalic H2C2O4.2H2O dùng để chuẩn hoá cả dung dịch kiềm và dung dịch KMnO4; cloramphenicol dùng để xác định dư lượng cloramphenicol trong thuỷ hải sản; kali hiđro iođat KH(IO3)2 dùng để chuẩn hoá cả dung dịch kiềm và dung dịch thiosunfat, vv.