Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘT XENLULOZƠ

(cg. xơ xenlulozơ), sản phẩm của quá trình nấu tre, nứa, gỗ với kiềm hay sunfit. Dùng để chế tạo giấy hay vitco; từ vitco chế tạo giấy bóng kính hay tơ nhân tạo.