Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÔNXƠMAN (NGUYÊN LÍ)

nguyên lí do Bônxơman (L. Boltzmann) đề xuất (1872), được phát biểu qua công thức: S = klnW; trong đó S là entropi của hệ; k – hằng số Bônxơman; W – xác suất nhiệt động, có quan hệ với số trạng thái vi mô ứng với cùng một trạng thái vĩ mô của hệ. Công thức trên đã được ghi trên bia mộ của Bônxơman ở Viên (Áo). Từ đó dẫn đến cách đoán nhận thống kê của nguyên lí thứ hai của nhiệt động học: các quá trình tự nhiên bao giờ cũng đưa hệ nhiệt động từ trạng thái có xác suất nhỏ đến trạng thái có xác suất lớn hơn, cuối cùng đưa hệ đến trạng thái cân bằng có xác suất nhiệt động và entropi cực đại.