Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÃO HOÀ

1. Trạng thái BH: nói về một hệ (khí, lỏng, rắn) chứa lượng cực đại một cấu tử tan ở nhiệt độ xác định. Vd. dung dịch muối ăn (NaCl) BH; không khí BH hơi nước.

2. Hợp chất BH: hợp chất không còn hoá trị tự do, vd. metan CH4, sắt (III) clorua FeCl3.