Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẠC NITRAT

(A. silver nitrate), AgNO3. Tinh thể không màu, khối lượng riêng 4,352 g/cm3; tnc = 209,7 oC; bị phân huỷ ở nhiệt độ cao (trên 300 oC) thành Ag, NO2 và O2. Không bị biến đổi dưới tác dụng của ánh sáng nếu không có mặt chất khử hữu cơ. Trong dung dịch các chất hữu cơ, dưới tác dụng của ánh sáng, BN sẽ bị biến đổi và chuyển thành màu đen. Dễ tan trong nước (228 g trong 100 g nước ở 20 oC), trong glixerin, metanol, etanol, isopropanol; khó tan trong axeton và benzen; hầu như không tan trong HNO3 đặc. Điều chế bằng cách hoà tan Ag, Ag2S, Ag2O hoặc Ag2CO3 trong axit HNO3. Dùng để điều chế các hợp chất của bạc, mạ bạc, tráng gương; dùng trong y học, nhiếp ảnh, phân tích hoá học.