Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ACRILONITRIN

(A. acrylonitrile; cg. vinyl xianua), CH2 = CHCN. Chất lỏng không màu, ts = 77,3 oC. Hỗn hợp A với không khí (trong giới hạn 3,05 - 17,5% thể tích) là chất nổ. A tan trong nước (7,3% ở 20 oC); tạo với nước thành hỗn hợp đẳng phí có 12,5% nước, sôi ở 70,7 oC. A là một chất độc; thường được điều chế bằng hai phương pháp: 1) Axit xianhiđric cộng hợp với axetilen có đồng clorua (CuCl2) làm xúc tác. 2) Oxi hoá đồng thời propilen và amoniac với chất xúc tác là coban molipđat. A cũng có thể điều chế bằng cách oxi hoá amin bậc 1 trong pha khí, xúc tác là canxi oxit (CaO), bạc oxit (Ag2O) hoặc oxi hoá hỗn hợp anđehit và amoniac. A là monome dùng để sản xuất cao su tổng hợp và sợi hoá học. Phản ứng đồng trùng hợp A với butađien - 1,3 thu được cao su butađien nitrin.