Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT MANGANIC

(A. maganic acid), H2MnO4. Axit có độ mạnh trung bình, không bền, chỉ tồn tại trong dung dịch nước (màu lục); dễ chuyển thành HMnO4 và MnO2. Muối của AM là manganat, chỉ tồn tại trong dung dịch kiềm đặc.