Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP NGHIỆM SÔI

 phương pháp xác định phân tử khối bằng cách đo độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch chất tan so với nhiệt độ sôi của dung môi tinh khiết. Người ta áp dụng định luật Raun (F. M. Raoult) để xác định phân tử khối của chất tan theo phương trình:

Ts = Ks

Ts là độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch chất tan so với nhiệt độ sôi của dung môi tinh khiết; Ks - hằng  số nghiệm sôi; g1, g2 - số gam của dung môi và chất tan tương ứng; M2 - phân tử khối chất tan.