Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP VI TINH THỂ

phương pháp phân tích định tính một nguyên tố dựa vào đặc điểm của tinh thể hình thành sau khi thêm một ít thuốc thử thích hợp vào một giọt dung dịch nguyên tố đó. Đối với chất hữu cơ thì chỉ cần làm bốc hơi từ dung môi của một giọt dung dịch chất đó. Thường chất được nhận biết qua màu, kích thước, hình dáng, vv.