Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU LỌC

sự lọc với màng lọc có lỗ rất nhỏ do đó phải dùng áp suất để nâng cao tốc độ lọc. Thường áp dụng trong việc tách các hạt siêu vi ra khỏi hệ phân tán; màng lọc là màng bán thấm. Nếu dùng bộ màng có kích thước tuần tự thay đổi có thể tách hệ đa phân tán thành nhiều hệ gần đơn phân tán.