Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POLIME VÔ CƠ

polime có mạch chính vô cơ và không có các nhánh là gốc hữu cơ. Tương tự như polime hữu cơ, PVC phân chia theo cấu trúc không gian (hai hoặc ba chiều) theo thành phần mạch chính gồm loại đồng thể [- M -]n và dị thể [ - M - M - ]n. Trong các nguyên tố vô cơ chỉ có 15 nguyên tố (S, P, Sn, Tc, Si, vv.) tạo mạch ngắn bền với các liên kết kiểu - C - C - . Sự phân cực làm tăng khả năng phản ứng của các PVC trước hết là khả năng thuỷ phân. Vì vậy nhiều PVC không bền trong không khí ẩm, dễ bị khử polime để tạo cấu trúc mạch vòng. PVC có những tính năng khác biệt với polime hữu cơ về độ dẻo, độ bền, PVC có khả năng thay thế nguyên tử Cl trong một vài đồng phân hữu cơ. Các PVC có độ bền nhiệt cao dùng chế tạo các vật liệu bền nhiệt, vật liệu mới trong công nghệ hiện đại.