Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PLĂNG (HẰNG SỐ)

(cg. lượng tử tác dụng), hệ số tỉ lệ  trong phương trình biểu diễn mối liên hệ giữa năng lượng và tần số bức xạ: E = hν; trong đó, h là hằng số Plăng,  h = (6,62617  0,00023). 10-34J.s;  E - năng lượng;  ν - tần số bức xạ. Người ta còn dùng hằng số P rút gọn:

ħ = h/2  = 1,05459.10 j.s

Hằng số P là một trong những hằng số vật lí cơ bản, đặc trưng cho thế giới vi mô, xuất hiện trong tất cả các định luật vật lí về thế giới này. Do nhà vật lí Plăng M. (M. Planck) tìm khi ông xây dựng thuyết lượng tử (1900).