Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NAMIÔTKIN X. X.

 (Sergej Semënovich Namëtkin; 1876 - 1950), nhà hoá học Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1939). Nghiên cứu trong lĩnh vực hiđrocacbon, hoá học dầu mỏ và chuyển hoá dầu mỏ bằng xúc tác; tổng hợp các chất thơm. Hai lần giải thưởng Nhà nước Liên Xô (1943, 1949).