Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

phương trình phản ứng hoá học biểu diễn công thức và hệ số kèm theo của các chất phản ứng (vế trái) và các sản phẩm phản ứng (vế phải) sao cho tổng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế bằng nhau, vd.

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Phương trình trên có nghĩa là một phân tử axit sunfuric (H2SO4) phản ứng với hai phân tử natri hiđroxit (NaOH) để tạo thành một phân tử natri sunfat (Na2SO4) và hai phân tử nước (H2O). Các hệ số trước công thức của các chất gọi là hệ số tỉ lượng, chỉ tỉ lệ các chất phản ứng với nhau. Khi dùng để tính toán, phương trình còn có nghĩa là một mol H2SO4 tác dụng với hai mol NaOH để tạo thành một mol Na2SO4 và hai mol H2O. Sở dĩ như vậy là vì mol của bất cứ chất nào cũng đều bằng 6,022 x 1023 (N) phân tử chất đó nên tỉ lệ giữa các chất phản ứng và sản phẩm vẫn không đổi. Xt. Avôgađrô (Số).