Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỮA VÔI
huyền phù của vôi tôi (Ca(OH)2) trong nước. Được dùng để tẩy uế và quét tường.