Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RÂYLI (PHƯƠNG TRÌNH)

 1. Nếu môi trường có những hạt kích thước nhỏ hơn so với bước sóng ánh sáng rọi vào  l thì cường độ ánh sáng tán xạ tỉ lệ nghịch với l4. Các phân tử không khí tán xạ mạnh các bức xạ có l ngắn trong ánh sáng Mặt Trời, nên bầu trời có màu xanh.

2. Phương trình biểu diễn quá trình tách cấu tử từ hệ chất lỏng bằng chưng cất. Khi hỗn hợp gồm hai cấu tử và dung dịch loãng, phương trình R được biểu diễn bằng hệ thức:

trong đó, N là tổng số mol của các cấu tử chất lỏng; x - số mol của cấu tử chất lỏng ban đầu; y - số mol của cấu tử đã được chưng cất.

Các phương trình này do nhà vật lí Anh Râyli J. U. X. (J.  W. S. Rayleigh; 1842 - 1919) thiết lập.