Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG

phương pháp phân tích định lượng dựa trên sự tỉ lệ thuận giữa nồng độ chất định phân tích và cường độ bức xạ huỳnh quang mà chất đó phát ra sau khi bị kích thích bởi bức xạ tử ngoại. Bức xạ huỳnh quang có sóng dài hơn bức xạ tử ngoại. Các chất có thể phát ra bức xạ huỳnh quang là những hợp chất vòng có liên kết đôi liên hợp. Vd. hợp chất thơm đa vòng, phức chất với 8 - oxiquinolin, vv.