Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM CACBOXYL

(A. carboxyl group), nhóm - COOH, hoá trị một; đặc trưng cho các axit hữu cơ. Vd. axit axetic (CH3COOH), axit benzoic (C6H5COOH).