Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT THĂNG HOA

nhiệt lượng cần truyền cho một đơn vị khối lượng của một chất rắn ở áp suất và nhiệt độ không đổi (nhiệt độ thăng hoa) để chuyển nó sang trạng thái khí, không qua trạng thái lỏng (x. Thăng hoa).